OUG 147/2020: Acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor

02.09.2020

OUG 147/2020

Ordonanța de urgență prevede acordarea de zile libere unuia dintre părinți, în scopul supravegherii copiilor, în contextul limitării sau suspendării cursurilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Acest act normativ se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ sau a serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe durata stării de alertă și după finalizarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea anului școlar 2020-2021.

In vederea aplicarii acestor prevederi, parintii trebuie sa indeplineasca urmatarele conditii:

  • Au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani înscriși într-o unitate de învățământ sau într-o unitate de educație timpurie antepreșcolară;

Excepții:

Beneficiază de prezenta ordonanță și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat care a optat pentru acordarea unei indemnizații lunare prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dacă activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată din cauza răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

Totodată, ordonanța de urgență se aplică și părintelui sau reprezentantului legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere adultul cu grad de handicap grav sau/și cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea unei indemnizații lunare, dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost limitată sau suspendată ca urmare a răspândirii coronavirusului.

  • Celălalt părinte nu beneficiază la rândul său de zile libere.

Ordonanța nu se va aplica dacă unul dintre părinți se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

  • este în concediu pentru creşterea copilului;
  • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  • este în concediu fără plată sau de odihnă;
  • are raportul de muncă suspendat ca urmare a întreruperii temporare a activității angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii;
  • nu realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Procedura de acordare a zilelor libere plătite

Zilele libere se acordă obligatoriu de către angajator la solicitarea părintelui, printr-o cerere depusă la angajatorul acestuia, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului de naștere al copilului sau a documentului care atestă calitatea de părinte în conformitate cu definiția prevăzută de ordonanță și, dacă e cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului/adultului în vârstă de până la 26 de ani.

Indemnizația pentru zilele libere

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, raportarea și plata acestora făcându-se de către angajator potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, acestea urmând a fi înapoiate din bugetul de stat până la încheierea anului fiscal.

!!!De zilele libere prevăzute anterior nu beneficiază angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice, cu excepția familiilor monoparentale.

Dacă ambii părinți își desfășoară activitatea în aceste domenii, doar unul dintre ei poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, de 75% din salariul de bază/de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada limitării sau suspendării activităţilor didactice. Majorarea se acordă la cererea părintelui și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază. Pentru angajații din unitățile sanitare publice, majorarea se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate. Majorarea reprezintă venit, este supusă calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului Fiscal.

Decontare

Pentru decontarea sumelor aferente indemnizatiei, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala sau punctul de lucru al acestuia, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei. Cererile se transmit în cel mult 30 de zile de la efectuarea plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, iar decontarea se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Sancțiuni pentru angajatori

Neacordarea zilelor libere de către angajator către salariatul care a solicitat acest drept constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care se refuză acordarea zilelor libere, fără a se depăși valoarea cumulată de 20.000 lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă. 

By Cristina Maria, Senior Accountant